Jeg rådgiver om enhver form for håndtering af fast ejendom og entreprise i forbindelse med insolvens hos såvel entreprenøren, underentreprenører som bygherren. Dette gælder såvel i relation til den enkelte ejendom og entreprise, såvel under tvangsfuldbyrdelse af pant, ved konkurs, og når rekonstruktioner gennemføres.

I en entrepriseaftale, hvor AB92 er gældende, udpeger Voldgiftsnævnet efter begæring af en af parterne en sagkyndig til at træffe beslutning om hvorvidt der skal ske udbetaling af en stillet sikkerhed, om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller at foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed.

Bestemmelserne i AB92 om registreringsforretning (stadeopgørelse) i forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakter hører til blandt de væsentligste forskrifter, idet registreringsforretningens formål er at sikre beviset for arbejdets kvalitet og stade på ophævelsestidspunktet.

Projektudvikling af fast ejendom er et område, hvor jeg igennem en årrække har opbygget betydelig erfaring. Jeg har været rådgivere på en lang række projekter, der spænder fra etablering af mindre andelsboligforeninger, til projektudvikling af meget betydelige projekter.

Jeg har i kraft af min specialisering indenfor entrepriseretten, og mine mangeårige erfaring rådgivet en lang række entreprenører, projektmagere, rådgivere, långivere, investorer m.v. og har i forbindelse hermed oparbejdet en meget stor erfaring med entrepriserettens juridiske grundlag - herunder entreprisekontrakterne.

Jeg deltager årligt i et større antal syn og skønsforretninger og alle kontorets advokater har betydelig erfaring med deltagelse i syns og skønsforretninger.

Dette gælder primært indenfor entrepriseretlige problemstillinger, og såvel i Voldgiftssager, som ved sager, der behandles ved domstolene.

Jeg fører årligt et stort antal voldgiftssager, og kontorets advokater har derfor stor erfaring i tilrettelæggelse og gennemførelse af denne type sager, der kan tilrettelægges og gennemføres på mange forskellige måder. Jeg er via min erfaring i stand til at skabe de bedste forudsætninger for et gunstigt udfald af en sag.