Entrepriseret

Entrepriseretslige forhold er en af mine kernekompetencer, og er et retsområde, som kontorets advokater har beskæftiget sig indgående med igennem en årrække. Jeg er i dag advokater for entreprenørfirmaer, håndværksvirksomheder, rådgivere, producenter og developere i byggesektoren.

Kontorets advokater har derfor en betydelig indsigt i byggeriets praktiske og kontraktuelle forhold, ligesom de har speciale i entrepriseret og ejendomsprojekter.

Jeg tilbyder rådgivning, der ikke blot involverer de juridiske aspekter, men tillige sker med forståelse og hensyntagen til klientens forretningsmæssige forhold, herunder navnlig
 • rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af entreprisekontrakter
 • håndtering af kuldsejlede byggeprojekter
 • projektudvikling af ejendomsprojekter og fast ejendom
 • deltagelse i voldgiftssager
 • håndtering af mangelssager, herunder syn og skøn
 • Læs mere om os her på min hjemmeside, eller kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig, såvel juridisk, strategisk og kommercielt.

  Jeg har i kraft af min specialisering indenfor entrepriseretten, og mine mangeårige erfaring rådgivet en lang række entreprenører, projektmagere, rådgivere, långivere, investorer m.v. og har i forbindelse hermed oparbejdet en meget stor erfaring med entrepriserettens juridiske grundlag - herunder entreprisekontrakterne.

  Jeg rådgiver om enhver form for håndtering af fast ejendom og entreprise i forbindelse med insolvens hos såvel entreprenøren, underentreprenører som bygherren. Dette gælder såvel i relation til den enkelte ejendom og entreprise, såvel under tvangsfuldbyrdelse af pant, ved konkurs, og når rekonstruktioner gennemføres.

  Projektudvikling af fast ejendom er et område, hvor jeg igennem en årrække har opbygget betydelig erfaring. Jeg har været rådgivere på en lang række projekter, der spænder fra etablering af mindre andelsboligforeninger, til projektudvikling af meget betydelige projekter.

  I en entrepriseaftale, hvor AB92 er gældende, udpeger Voldgiftsnævnet efter begæring af en af parterne en sagkyndig til at træffe beslutning om hvorvidt der skal ske udbetaling af en stillet sikkerhed, om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller at foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed.

  Bestemmelserne i AB92 om registreringsforretning (stadeopgørelse) i forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakter hører til blandt de væsentligste forskrifter, idet registreringsforretningens formål er at sikre beviset for arbejdets kvalitet og stade på ophævelsestidspunktet.

  Jeg deltager årligt i et større antal syn og skønsforretninger og alle kontorets advokater har betydelig erfaring med deltagelse i syns og skønsforretninger.

  Dette gælder primært indenfor entrepriseretlige problemstillinger, og såvel i Voldgiftssager, som ved sager, der behandles ved domstolene.

  Jeg fører årligt et stort antal voldgiftssager, og kontorets advokater har derfor stor erfaring i tilrettelæggelse og gennemførelse af denne type sager, der kan tilrettelægges og gennemføres på mange forskellige måder. Jeg er via min erfaring i stand til at skabe de bedste forudsætninger for et gunstigt udfald af en sag.