• +45 20873711
 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Efter aftale

Forretningsbetingelser

 1. Fakturering og afregning
  Hos Advokatfirmaet Bent Stamer værdsættes princippet om åbenhed, såvel i sagsekspedition, samt i forbindelse med honorarpolitik.

For at hindre misforståelser, vedrørende sagens karakter, omfang og i sidste ende fakturaens størrelse, forsøges der løbende at angive omfanget af nødvendigt arbejde, muligheder for at vælge mere eller mindre arbejdskrævende løsninger, fordele og ulemper herved, ligesom pris herfor angives.

Vores betalingsbetingelser er, netto kontant inden 8 dage fra fakturadato.

 1. Grundlaget for fakturering
  Afhængig af den enkelte opgaves karakter og omfang vil opgavens endelige afregning kunne reguleres ud fra en række parametre, såfremt dette er relevant, herunder navnlig:
 • Den medgåede tid.
 • Sagens omfang, kompleksitet, herunder det med sagen forbundne ansvar
 • Sagens betydning for klienten
 • Sagens karakter af hastesag, navnlig hvis arbejdet nødvendigvis må udføres udenfor sædvanlige arbejdstid.
 • Sagens udfald
 1. A’conto fakturering
  Sagerne afregnes sædvanligvis, afhængig af den konkrete sag, med a conto faktura. Der afregnes aldrig a conto salær, der overstiger, hvad der under hensyn til det af udførte arbejde og dets værdi for klienten, kan anses for et rimeligt salær.

Ved betalinger til tredjemænd f.eks. vedrørende retsafgifter, tinglysningsafgifter, retsafgifter med videre, udlægges beløbet af advokatfirmaet og senere opkræves det fra klienten.

 1. Depositum
  Der opkræves ikke depositum i sagerne.
 2. Fortrolighed
  Hos Advokatfirmaet Bent Stamer vægter vi vores tillidsforhold til vores klienter meget højt. Enhver henvendelse til Advokatfirmaet Bent Stamer behandles derfor med den dybeste fortrolighed. Dette gælder såvel i forbindelse med sagens opstart, under sagens forløb, og efter sagens afslutning.

Denne fortrolighed gælder betingelsesløst, tidsubegrænset.

 1. Opgavens afslutning
  I forbindelse med sagens afslutning, vil sagens akter/dokumenter blive arkiveret. Som hovedregel i minimum 5 år. Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med sagens afslutning.
 2. Klientkontomidler
  Kontoret modtager ikke klientkontomidler.
 3. Inhabilitet
  En helt grundlæggende betingelse for, at vi kan påtage os en opgave er, at vi ikke har interessekonflikter i forhold til at løse opgaven optimalt. Dette er vi meget beviste om.
 4. Advokatens ansvar
  Jeg er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Som rådgivere, der yder bistand i sager om ofte betydelige beløb og i sager af såvel væsentlig økonomisk som personlig betydning for vores klienter gør vi vores yderste for at levere professionel og kompetent rådgivning.

Uagtet dette vil fejl kunne opstå. Skulle fejlen medføre et tab for vores klient er Advokatfirmaet Bent Stamer omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning, som dækker rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark. Der er tegnet en lovpligtig  og sædvanlig forsikring hos CODAN, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, CVR-nr. 10529638, tlf.nr. 33 55 55 55. .

 1. Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem
  Advokater, herunder Advokatfirmaet Bent Stamer, er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
 2. Regler vedr. hvidvask mv.
  Alle, der udøver advokatvirksomhed, er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Hvidvaskloven stiller en række krav til advokaten og advokatens virksomhed. Blandt disse er reglerne om at advokater skal identificere sager eller sagsgange der kan medføre en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, herunder også i de tilfælde hvor klienten uden viden kan blive misbrugt hertil. Til sikring af foranstående vil advokaten kunne iværksætte indhentelse af supplerende oplysninger.

I forbindelse med ovenstående er der overordnet brug for at advokaten indhenter dokumentation for identitet hos klienten, og hos de personer der i øvrigt indgår i løsning af en sag. Legitimationsoplysningerne vil normalt bestå i kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis.

Såfremt klientens sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er advokaten forpligtet til at sende orientering til klienten samt indhente og opbevare ID-oplysninger. Såfremt advokaten måtte få mistanke om, at klienten eller andre i forbindelse med sagen er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er advokaten forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive relevant ID oplysninger på klienten til SØIK. Advokaten må ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 1. Lovvalg og værneting
  Advokatfirmaet Bent Stamer, anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 2. Klage
  Klager over firmaet vedr. salær eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. www.advokatnaevnet.dk